HIZLI MENÜ
REHBERLİK HİZMETİ

Okul Öncesi Eğitimde Rehberliğin Önemi

Okul öncesi eğitim döneminde çocukların her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini ortaya koyabilmeleri için eğitim çalışmaları rehberlik hizmetleriyle birlikte yürütülmelidir. Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan; çocuğun kendini koruma, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan, okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır. Bu anlamda çocuğun okulu sevmesi, okumaya-eğitime karşı güdülenmesi ve bazı temel becerileri kazanması amaçlanır. Mesleki açıdan bu dönem, mesleki gelişim sürecinin başlangıcı kabul edildiğinden, çocuğun bu döneme özgü mesleki gelişim görevlerini gerçekleştirmesine yönelik etkinlikler planlanır ve uygulanır.

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik Hizmetleri( 3–6 yaş):
Okulöncesi eğitim döneminde rehberliğin işlevi, çocuğun temel ihtiyaçlarının sağlıklı bir şekilde doyurulmasına ve gelişim görevlerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktır. Oyun ve grup etkinlikleri çok önemlidir. Okul öncesi rehberlik çalışmaları 3 farklı alanı içerir.

Bunlar;
1.Kişisel Rehberlik Alanında:
Çocuğun kendini kabulü, özgüveni geliştirme, olumlu bir benlik kavramı oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik planlanmış etkinlikler amaçlanır.

2.Eğitsel Rehberlik Alanında:
Öncelikle eğitim ortamına alıştırmak, kütüphaneden yararlanma, eğitsel güçlükleri giderme, akademik başarıyı sağlayıcı becerilerin kazandırılması, eğitsel planlar yapmaya yardım gibi hizmetler bu kapsamda düşünülür. Okul ortamını tanıma bazı kurallara uyum sağlayarak ilköğretime hazır olma hedefi esastır. Bu anlamda çocuğun okulu sevmeyi, okumaya eğitime karşı güdülenmesi ve eğitsel başarıda gerekli olan bazı temel becerileri kazanması amaçlanır.

3.Mesleki Rehberlik Alanında:
İş ve mesleklere ilişkin olumlu tutumlar ve eğerler kazanma, meslek seçenekleri incelemek, eğitsel ve mesleki kararlar arasındaki ilişkileri görmek, kendine uygun kararlar almak, planlar yapmak İş ve çalışma yaşamına ilişkin gerçekçi değerlendirmeler yapması, kendine uygun seçenekleri tanıması ve uygun kararlar alması amaçlanır. Çocuğun kendini bir meslek alanında daha yeterli düzeyde hazırlanmasına, mesleki tutum ve davranışları geliştirmesi amaçlanır.

Okulumuzda uyguladığımız Rehberlik Programı ile amacımız çocukların;

Okula ve çevreye uyum sağlamaları ayrıca ilkokula hazırlanmaları,
Eğitim ortamlarına ve öğrenmeye karşı olumlu tutum ve anlayış geliştirmeleri,
Kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri,
Kişiler arası ilişkilerini geliştirmeleri,
Aile ve topluma ilişkin farkındalık ve duyarlılık kazanmaları,
Sağlıklı ve güvenli yaşam için bilgi ve becerilerini geliştirmeleri,
Meslekleri tanımaları, mesleklerin insan hayatındaki yeri ve önemine ilişkin farkındalık geliştirmelerini sağlamaktır.